олдану ережелері

1. АНО ДПО "Интепром Стандарт", компьютерлік бадарламаны (бдан рі - Жйе) авторлы ы иеленушісі ретінде Интернет пайдаланушыа (бдан рі - Клиент) осы келісімде (бдан рі - Клиент) оны ызметтерін пайдалануды сынады. «Келісім»). Шарт Клиент Шартты 3-тармаында кзделген тртіппен оны талаптарына келісімін білдірген сттен бастап кшіне енеді.

2. Жйе Клиенттерге ызметтерді ке спектріне ол жеткізуді сынады, соны ішінде хат алмасу, сатып алу жоспарлары мен ндірілген німдер туралы апаратты серіктестерге беру, апарат пен материалдарды (контентті) ртрлі трлерін орналастыру жне сатау, мазмнды жекелендіру жне т.б. Барлы азіргі уаытта бар. ызметтер, сондай-а оларды кез келген зірлеу жне/немесе жааларын осу осы Келісімні нысанасы болып табылады.

3.ызметтерді пайдалану осы Келісіммен реттеледі, Жеке деректерді деуге атысты саясат (https://nfst.ru/Policy/privacy-policy-personal-information.html), сондай-а жеке ызметтер мен функцияларды пайдалану шарттары.

Кез келген ызметті/оны жеке функцияларын пайдалануды бастау немесе тіркеу процедурасынан ту арылы Клиент Шарт талаптарын ешбір ескертпелерсіз немесе ерекшеліктерсіз толы абылдаан болып саналады.

Жйе Клиентке осы Келісімді згертуді жне/немесе толытыруды сынуа ылы. https://nfst.ru/Policy/terms-of-use.html. Пайдаланушыны мндай сынысты абылдауы сервисті жаа шарттарда пайдалану жніндегі болжамды рекет болып табылады. згерістер, егер Шартты жаа редакциясында згеше кзделмесе, осы тармата крсетілген мекенжай бойынша Шартты жаа нсасы Интернетте орналастырылан сттен бастап кшіне енеді.

4. Клиент Шартты кез келген ережелерімен келіспеген жадайда немесе осы тармата кзделген тртіпте Клиент келіспейтін Шарта енгізілген згерістермен Жйе ызметтерін пайдалануды тотатуа міндетті.

5. Жйені кейбір ызметтерін немесе ызметтерді кейбір жеке функцияларын пайдалану шін Клиент тіркеу рсімінен туі керек, нтижесінде Клиент шін бірегей тіркелгі жасалады.

6. Тіркелу шін Клиент тіркеу параында ойылан сратар бойынша зі туралы наты жне толы апарат беруге жне осы апаратты жаартып отыруа міндеттенеді. Егер Клиент ате апаратты сынса немесе Жйеде Клиент сынан апаратты толы емес немесе сенімсіз деп санауа негіз болса, Жйе з алауы бойынша Пайдаланушыны з ызметтерін (немесе оларды жеке функцияларын) пайдаланудан бас тартуа ылы.

6.1. ызметтерді пайдалану кезінде берілген Клиентті жеке апаратын Жйе пиялылы саясатыны талаптарына, жеке ызмет крсету шарттарына жне осы Келісімге сйкес сатайды жне дейді.

6.2.Егер Жйені белгілі бір ызметі тіркелуді ажет етсе, онда тіркеу кезінде Клиент логинді (Клиентті есептік жазбасыны бірегей символды атауы) жне тіркелгіге кіру шін парольді дербес тадайды. Жйе белгілі бір логиндерді пайдалануа тыйым салуа, сондай-а логин мен парольге ойылатын талаптарды (зынды, рсат етілген табалар жне т.б.) орнатуа немесе осымша пия сздерді пайдалануды талап етуге ылы.

6.3. Кейбір ызметтер шін Клиент белгіленген парольді онымен ауыстыра отырып, тіркелгіге ол жеткізу шін аутентификацияны баламалы ралдарын пайдалану ммкіндігіне ие. Мндай нысана ол жеткізу Клиент тіркелгісін басару интерфейсінде екі факторлы аутентификацияны орнату арылы амтамасыз етіледі.

6.4. Клиент з шотына кіру шін тадаан ралдарды ауіпсіздігіне (тадауа арсылы) дербес жауапты болады, сондай-а оларды пиялылыын дербес амтамасыз етеді. Клиент Клиентті есептік жазбасы бойынша Жйе ызметтері шеберіндегі немесе оны пайдаланудаы барлы рекеттерге (сонымен атар оларды салдарына), соны ішінде Клиентті Клиентті есептік жазбасына кез келген шарттарда (соны ішінде келісім-шарттар немесе келісімдер). Бл жадайда Клиентті есептік жазбасы бойынша Жйе ызметтеріні ішіндегі немесе пайдаланатын барлы рекеттерді Клиентті зі жзеге асыран болып есептеледі.

7. Егер белгілі бір ызмет Клиентті тіркелуін талап етпесе, Жйе Интернет-пайдаланушыны Клиент ретінде аутентификациялайды, сонымен атар баса нрселермен атар, электронды пошта мекенжайы сияты Жйе ызметтерін пайдалану кезінде Клиент брын берген деректер негізінде. , телефон нмірі.

8. Кез келген деректерді Жйе ызметтеріні біріне енгізу арылы Клиент бл деректерді осымша айта енгізусіз айта немесе баса Жйе ызметтерінде пайдалануа болатындай сатауа келіседі.

9. Клиент Клиентті есептік жазбасын пайдалана отырып Жйе ызметтеріне рсатсыз (Клиентпен рсат етілмеген) ол жеткізуді кез келген жадайы жне/немесе оларды ол жеткізу ралдарыны пиялылыыны кез келген бзылуы (бзушылы кдігі) туралы Жйені дереу хабардар етуге міндетті. есептік жазба. ауіпсіздік масатында Клиент Жйе ызметтерімен жмыс істеуді рбір сессиясыны соында з шотындаы («Шыу» тймесі) жмысты з бетінше ауіпсіз трде тотатуа міндетті.

10. Жйе барлы Клиенттер шін немесе Клиенттерді жекелеген санаттары шін ызметтерді пайдалануа шектеу оюа ылы. Жйе з ызметтеріне автоматты трде ол жеткізуге тыйым сала алады, сондай-а автоматты трде жасалан кез келген апаратты абылдауды тотата алады.

11. Жйе з Клиенттеріне апаратты хабарламалар жіберуге ылы. Жйе ызметтерін пайдалана отырып, Клиент те сйкеснерді 1-блімінен. «Жарнама туралы» Федералды заны 18-і оны жарнамалы хабарламаларды алуа келісімін береді. Клиент жарнамалы хабарламаларды алан ызметті сйкес функционалдыын пайдалана отырып немесе Клиентті тікелей ттынушыларды олдау ызметіне хабарласу арылы жарнамалы хабарламаларды алудан бас тартуа ылы.

12. Клиент Жйе ызметтерінде Клиент орналастыран мазмнны олданыстаы занама талаптарына сйкестігі шін дербес жауапты, оны ішінде жадайларда шінші тлалар алдындаы жауапкершілік.Клиентті осы немесе баса мазмнды орналастыруы немесе мазмнны мазмны шінші тлаларды ытары мен зады мдделерін, соны ішінде авторларды жеке мліктік емес ытарын, шінші тлалара тиесілі баса зияткерлік меншік ытарын бзса жне/немесе олара тиесілі материалды емес игіліктер.

13. Клиент Жйе з ызметтері арылы Клиент орналастыран жне/немесе таратан кез келген мазмнды арауа міндетті емес екенін жне Жйені з алауы бойынша Клиентті бас тартуа ыы бар екенін (біра міндеттеме емес) мойындайды жне келіседі. олара мазмнды жариялауа жне/немесе таратуа немесе Жйе ызметтері арылы олжетімді кез келген мазмнды жоюа болады. Клиент осы мазмнны сенімділігін, толытыын немесе пайдалылыын баалауды оса аланда, мазмнды пайдалануа байланысты барлы туекелдерді дербес баалауы тиіс екенін мойындайды жне келіседі.

14. Клиент ызметтерді пайдалану технологиясы Жйелік клиентті мазмнын кшіруді (айта шыаруды), сондай-а белгілі бір ызметті техникалы талаптарын анааттандыру шін оны деуді талап етуі ммкін екенін мойындайды жне келіседі.

15. Клиент Жйе ызметтерін пайдалануа байланысты з рекеттері шін, оны ішінде егер мндай рекеттер шінші тлаларды ытары мен зады мдделеріні бзылуына кеп сотырса, сондай-а ызметтерді пайдалану кезінде занаманы саталуы шін шінші тлаларды алдында дербес жауапты болады. .

16. Жйелік ызметтерді пайдалану кезінде Клиентті мыналара ыы жо:

16.1. шінші тлаларды, оны ішінде кмелетке толмаандарды ытарын бзуа жне/немесе олара кез келген нысанда зиян келтіруге;

16.2. Жйе ызметкерлерін, форум модераторларын, сайт иелерін, Жйе серіктестеріні кілдерін оса аланда, жеткілікті ытары жо баса тланы немесе йымны жне/немесе оамдастыты кілін крсету, сондай-а Интернетте баса тлаларды засыз кілдігіні кез келген баса нысандары мен дістерін пайдалану; сондай-а пайдаланушыларды немесе Жйені кез келген субъектілерді немесе объектілерді асиеттері мен сипаттамаларына атысты жаылыстыру;

16.3. баса біреуді пайдаланыыз рсат деректер;

16.4. рсатсыз басаларды жеке деректерін жинау жне сатау;

16.5. Жйені веб-сайттары мен ызметтеріні алыпты жмысын бзу;

16.6. Келісіммен белгіленген шектеулер мен тыйымдарды бзуа баытталан рекеттерге жрдемдесу;

16.7. баса жадайда халыаралы ыты оса аланда, задарды бзуа.

17. Дизайн элементтерін, мтінді, графикалы кескіндерді, иллюстрацияларды, бейнелерді, компьютерлік бадарламаларды, дерекорларды, музыканы, дыбыстарды жне баса да объектілерді (бдан рі - ызметтерді мазмны) оса аланда, Жйе ызметтерін пайдалана отырып ол жетімді барлы нысандар, сондай-а сайтта орналастырылан кез келген мазмн. Жйе ызметтері Жйені жне Жйеге тиісті рсаттарды берген баса ы иелеріні айрыша ытарына баынады.

18. ызметтерді кез келген элементтерін пайдалану белгілі бір ызмет сынатын функционалдылы шеберінде ана ммкін болады. Жйе ызметтеріні мазмныны ешбір элементтерін, сондай-а Жйе ызметтерінде орналастырылан кез келген мазмнды авторлы ы иесіні алдын ала рсатынсыз баса жолмен пайдалануа болмайды.

19. Жйе ызметтері Интернеттегі баса сайттара (шінші тарап сайттарына) сілтемелерді амтуы ммкін. Бл шінші тлалар жне оларды мазмны андай да бір талаптара (сенімділік, толыты, задылы жне т.б.) сйкестігін Жйе тексермейді. Жйе Клиент ызметтерді пайдалана отырып ол жеткізетін шінші тарап веб-сайттарында орналастырылан кез келген апарата, материалдара, соны ішінде шінші тарап веб-сайттарында, жарнамаларда жне т.б. крсетілген кез келген пікірлер немесе млімдемелер шін, сондай-а мндай сайттарды немесе мазмнны олжетімділігі шін жауапты емес. жне оларды Клиент пайдалануыны салдары.

20. Жйе ызметтерінде орналастырылан кез келген сайта, німге, ызметке, коммерциялы немесе коммерциялы емес сипаттаы кез келген апарата сілтеме (кез келген нысанда) Жйені осы німдерді (ызметтерді, рекеттерді) малдауын немесе сынысын білдірмейді. Жйе ресурстарында тікелей крсетілген жадайларда.

21. Кепілдіктер жо, жауапкершілікті шектеу

21.1. Клиент Жйе ызметтерін з туекелімен пайдаланады. ызметтер «сол алпында» крсетіледі. Жйе Ресей Федерациясыны занамасында тікелей кзделген жадайларды оспаанда, ызметтерді Клиентті масаттарына сйкестігін оса аланда, ешандай жауапкершілікті з мойнына алмайды.;

21.2. Жйе мыналара кепілдік бермейді: ызметтер Клиентті талаптары мен ктулеріне сйкес келеді/сйкес келеді; ызметтер здіксіз, жылдам, сенімді жне атесіз крсетіледі; ызметтерді пайдалану нтижесінде алынуы ммкін нтижелер дл жне сенімді болады жне кез келген масатта немесе кез келген жадайда пайдаланылуы ммкін; ызметтерді пайдалану арылы алынан кез келген німні, ызметті, апаратты жне т.б. сапасы Клиентті мітін анааттандырады;

21.3. Егер Ресей Федерациясыны занамасында згеше кзделмесе, Жйе Клиентті Жйе ызметтерін немесе ызметтерді жекелеген бліктерін/функцияларын пайдалануы нтижесінде орын алан шыындарды кез келген тріне жауап бермейді;

22. Осы Келісім Ресей Федерациясыны занамасына сйкес реттеледі жне тсіндіріледі. Осы Келісіммен реттелмеген мселелер Ресей Федерациясыны занамасына сйкес шешіледі. Осы Келісіммен реттелетін атынастардан туындайтын барлы ытимал даулар Ресей Федерациясыны олданыстаы занамасында белгіленген тртіппен Ресей занамасыны нормаларына сйкес шешіледі.

23. Егер андай да бір себептермен осы Келісімні бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз немесе орындалмайтын деп танылса, бл Шартты алан ережелеріні жарамдылыына немесе кшіне енуіне сер етпейді.

24.Клиент немесе баса Клиенттер Шартты ережелерін бзан жадайда Жйені рекетсіздігі Жйені кейінірек оны мдделерін орау шін тиісті рекеттерді жасау ыынан айырмайды, сондай-а Жйе кейіннен сас немесе сас бзушылытар жасалан жадайда з ытарынан бас тартады.