Жеке деректерді деуге атысты саясат

1. Жалпы ережелер

Бл жеке деректерді деу саясаты 2006 жылы 27 шілдедегі Федералды заны талаптарына сйкес жасалан. № 152-ФЗ «Жеке деректер туралы» жне дербес деректерді деу тртібін жне дербес деректерді ауіпсіздігін амтамасыз ету бойынша абылданатын шараларды анытайды АНО ДПО "Интепром Стандарт" (рі арай – Оператор).

1.1. Оператор з ызметін жзеге асыруды е маызды масаты мен шарты ретінде оны жеке деректерін деу кезінде адам мен азаматты ытары мен бостандытарыны саталуын, оны ішінде жеке мірге ол сылмаушылыты, жеке жне отбасылы пияларды орауды ояды.

1.2. Осы Операторды жеке деректерді деуге атысты саясаты (бдан рі – Саясат) Оператор веб-сайта кірушілер туралы ала алатын барлы апарата олданылады https://nfst.ru.

 

2. Саясатта олданылатын негізгі ымдар

2.1. Жеке деректерді автоматтандырылан деу– компьютерлік технологияны пайдалана отырып, дербес деректерді деу;

2.2. Жеке деректерді блоктау – дербес деректерді деуді уаытша тотату (дербес деректерді натылау шін деу ажет болан жадайларды оспаанда);

2.3. Веб сайт – графикалы жне апаратты материалдарды, сондай-а оларды желілік мекенжай бойынша Интернетте олжетімділігін амтамасыз ететін компьютерлік бадарламалар мен мліметтер базасыны жиынтыы https://nfst.ru;

2.4. Дербес деректерді апаратты жйесі — деректер орындаы дербес деректерді жне оларды делуін амтамасыз ететін апаратты технологиялар мен техникалы ралдарды жиынтыы;

2.5. Жеке деректерді иесіздандыру — нтижесінде наты Пайдаланушыа немесе жеке деректерді баса субъектісіне жеке деректерді меншік ыын осымша апаратты пайдаланбай анытау ммкін болмайтын рекеттер;

2.6. Жеке деректерді деу – Автоматтандыру ралдарын пайдалана отырып немесе мндай ралдарды пайдаланбай дербес деректермен, оны ішінде жинауды, тіркеуді, жйелеуді, жинатауды, сатауды, натылауды (жаартуды, згертуді), алуды, пайдалануды, беруді амтитын кез келген рекет (операция) немесе рекеттерді (операцияларды) жиынтыы жеке деректерді (тарату, амтамасыз ету, ол жеткізу), иесіздандыру, блоктау, жою, жою;

2.7. Оператор – дербес немесе баса тлалармен бірлесіп дербес деректерді деуді йымдастыратын жне (немесе) жзеге асыратын, сондай-а дербес деректерді деу масаттарын, делетін дербес деректерді рамын айындайтын мемлекеттік орган, муниципалды орган, зады немесе жеке тла, дербес деректер деректерімен орындалатын рекеттер (операциялар);

2.8. Жеке мліметтер – веб-сайтты наты немесе сйкестендірілетін Пайдаланушысына тікелей немесе жанама атысты кез келген апарат https://nfst.ru;

2.9. Пайдаланушы – кез келген веб-сайта кіруші https://nfst.ru;

2.10. Жеке деректерді беру – жеке деректерді белгілі бір адама немесе белгілі бір тлалар тобына ашуа баытталан рекеттер;

2.11. Жеке деректерді тарату – жеке деректерді тлаларды белгісіз санына ашуа (дербес деректерді беру) немесе жеке деректерді баралы апарат ралдарында жариялауды, апаратты жне телекоммуникациялы желілерде орналастыруды немесе амтамасыз етуді оса аланда, адамдарды шектеусіз саныны дербес деректерімен танысуа баытталан кез келген рекеттер жеке деректерге кез келген немесе кез келген баса жолмен ол жеткізу;

2.12. Жеке деректерді трансшекаралы тасымалдау – дербес деректерді шет мемлекетті аумаына шет мемлекетті органына, шетелдік жеке тлаа немесе шетелдік зады тлаа беру;

2.13. Жеке деректерді жою – жеке деректерді апаратты жйесіндегі жне (немесе) дербес деректерді материалды тасыышындаы дербес деректер мазмнын одан рі алпына келтіру ммкін болмай, нтижесінде дербес деректер айтарымсыз жойылатын кез келген рекеттер.

 

3. Оператор Пайдаланушыны келесі жеке деректерін дей алады

3.1.  Тегі Аты кесіні аты;

3.2.  Электронды адрес;

3.3.  Телефон нмірлері;

3.4. Сайт сонымен атар келушілер туралы анонимді деректерді жинайды жне дейді (соны ішінде файлдар «cookie») интернет-статистика ызметтерін пайдалану (Yandex Metrica, Google Analytics жне т.б.).

3.5. Тмендегі Саясат мтініндегі жоарыда келтірілген деректер Жеке деректерді жалпы тсінігімен біріктірілген.

 

4. Дербес деректерді деуді масаттары

4.1. Пайдаланушыны жеке деректерін деу масаты — электронды поштаны жіберу арылы Пайдаланушыны хабардар ету; Пайдаланушыа веб-сайтта амтылан ызметтерге, апарата жне/немесе материалдара ол жеткізуді амтамасыз ету; телефон оыраулары арылы пайдаланушыны хабардар ету.

4.2. Сондай-а Оператор Пайдаланушыа жаа німдер мен ызметтер, арнайы сыныстар мен трлі оиалар туралы хабарламалар жіберуге ылы. Пайдаланушы рашан Оператора электронды хат жіберу арылы апаратты хабарламаларды алудан бас тарта алады info@nfst.ru белгіленген «Жаа німдер мен ызметтер жне арнайы сыныстар туралы хабарландырулардан бас тарту».

4.3. Интернет-статистикалы ызметтерді пайдалану арылы жиналан Пайдаланушыларды анонимді деректері сайттаы Пайдаланушыларды рекеттері туралы апаратты жинауа, сайтты жне оны мазмныны сапасын жасартуа ызмет етеді.

 

5. Дербес деректерді деуді ыты негіздері

5.1. Оператор Пайдаланушыны жеке деректерін пайдаланушы веб-сайтта орналасан арнайы пішіндер арылы дербес толтыран жне/немесе жіберген жадайда ана дейді. https://nfst.ru. Тиісті нысандарды толтыру жне/немесе зіні жеке деректерін Оператора жіберу арылы Пайдаланушы осы Саясата келісімін білдіреді.

5.2. Оператор Пайдаланушы туралы анонимді деректерді дейді, егер бл пайдаланушыны шолышыны параметрлерінде рсат етілсе (файлды сатау осулы). «cookie» жне технологияларды пайдалану JavaScript).

 

6. Дербес деректерді жинау, сатау, беру жне деуді баса трлеріні тртібі

Оператор дейтін дербес деректерді ауіпсіздігі жеке деректерді орау саласындаы олданыстаы занама талаптарын толы орындау шін ажетті ыты, йымдастырушылы жне техникалы шараларды жзеге асыру арылы амтамасыз етіледі.

6.1. Оператор жеке деректерді саталуын амтамасыз етеді жне рсат етілмеген тлаларды жеке деректерге ол жеткізуін болдырмау шін барлы ммкін шараларды абылдайды.

6.2. олданушыны жеке деректері, олданыстаы занаманы орындауа байланысты жадайларды оспаанда, ешашан, ешбір жадайда шінші тлалара берілмейді.

6.3. Жеке деректерде длсіздіктер аныталан жадайда, Пайдаланушы оларды Оператора Операторды электронды пошта мекенжайына хабарлама жіберу арылы дербес жаарта алады. info@nfst.ru белгіленген «Жеке деректерді жаарту».

6.4. Жеке деректерді деу мерзімі шектеусіз. Пайдаланушы кез келген уаытта Оператора электронды пошта арылы Операторды электронды пошта мекенжайына хабарлама жіберу арылы жеке деректерді деуге келісімін айтарып ала алады. info@nfst.ru белгіленген «Дербес деректерді деуге берілген келісімді айтарып алу».

 

7. Жеке деректерді трансшекаралы тасымалдау

7.1. Дербес деректерді трансшекаралы беру басталана дейін оператор аумаына дербес деректерді беру жоспарланан шет мемлекет дербес деректер субъектілеріні ытарын сенімді орауды амтамасыз етуге міндетті.

7.2. Жоарыда крсетілген талаптара сйкес келмейтін жеке деректерді шет мемлекеттерді аумаына трансшекаралы беру дербес деректер субъектісіні оны дербес деректерін трансшекаралы беруге жне/немесе орындауа жазбаша келісімі болан жадайда ана жзеге асырылуы ммкін. дербес деректер субъектісі атысушысы болып табылатын келісім.

 

8. орытынды ережелер

8.1. Пайдаланушы зіні жеке деректерін деуге атысты ызытыратын мселелер бойынша кез келген тсініктемені Оператора электронды пошта арылы хабарласу арылы ала алады. info@nfst.ru.

8.2. Бл жат Операторды жеке деректерді деу саясатындаы кез келген згерістерді крсетеді. Саясат жаа нсамен ауыстырылмайынша шексіз рекет етеді.

8.3. Саясатты аымдаы нсасы Интернетте тегін ол жетімді https://nfst.ru/Policy/privacy-policy-personal-information.html.